• Slide item 2
 • Slide item 3
 • Slide item 4
 • Slide item 5
 • Slide item 6

  Image Caption Title.

  The text of your caption!

 • Slide item 7

  Image Caption Title.

  The text of your caption!

 • Slide item 8

  Image Caption Title.

  The text of your caption!

 • Slide item 9

  Image Caption Title.

  The text of your caption!

Znalezione obrazy dla zapytania wolontariat

Program Szkolnego Koła Wolontariatu „Młody Wolontariusz”
działającego przy Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku zaopiniowany pozytywnie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30.09.2013 oraz spotkaniu Samorządu Uczniowskiego w dniu 27.09.2013
Koordynator – Waldemar Samitowski
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU: Założeniem tego programu jest wykorzystanie otwartości i ciekawości świata młodego człowieka. Program działania szkolnego wolontariatu zakłada pracę, której wyznacznikiem jest nauka Jana Pawła II: "wolontariat w każdym przypadku powinien być szkołą życia, zwłaszcza dla ludzi młodych, przyczyniając się do ich wychowania w kulturze solidarności i otwartości, w gotowości do dania daru z siebie." Przedstawiony program ukazuje celowość działań edukacyjno-wychowawczych w pracy z dziećmi do osiągnięcia przez nich dojrzałości szkolnej w zakresie emocjonalnym i społecznym. . Program spotkań dostosowano do rzeczywistych możliwości rozwojowych uczniów oraz zastosowano takie działania, które pozwolą na rozwijanie właściwych postaw i zachowań. Dobrane tematy i metody przyczynią się do poszerzenia przez dzieci wiedzy i doskonalenia umiejętności w zakresie właściwych postaw i zachowań w życiu, zwłaszcza otwarcia się na drugiego człowieka. Stworzą okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomogą w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.
Postanowienia :
1) Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko - przyjacielskie.
2) Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna
3) Koło wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne i społeczne.
4) Koło wolontariatu jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie bezinteresowną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.
5) Koło wolontariatu działa tam, gdzie może służyć ludziom, którzy tego potrzebują.
Cele :
1) Celem Koła wolontariatu jest zaangażowanie ludzi młodych, we współpracy z rodzicami i nauczycielami, do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.
2) Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
3) Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej i społecznej.
4) Koło wolontariatu pragnie stworzyć przestrzeń dla takiej służby, poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy.
5) Przygotowanie uczniów gimnazjum do podejmowania działań wolontariackich na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
6) Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
7) Promocja idei wolontariatu w szkole
Zadania wolontariusza:
a) praca na rzecz młodzieży z trudnościami w nauce - wolontariat w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku:
 pomoc w odrabianiu lekcji,
 pomoc w zrozumieniu zagadnień lekcyjnych,
 wspólne spędzanie czasu,
 wskazywanie właściwych wzorów zachowań;
b) praca na rzecz osób starszych, samotnych, chorych (OPS w Prudniku, DPS w Prudniku, Dom Samotnej Matki w Zapowej, Domem Dziecka w Głogówku, świetlicą środowiskową w Prudniku):
 spędzanie razem wolnego czasu,
 pomoc w drobnych pracach domowych,
 przeciwdziałanie osamotnieniu
 zbiórka darów
c) nawiązanie współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym w Prudniku
d) nawiązanie współpracy ze schroniskami dla zwierząt na terenie Opolszczyzny:
 zbiórka darów
 ‘adopcja’ zwierząt
e) zachęcanie społeczności szkolnej do brania udziału w akcjach charytatywnych, m.in.:
 zbiórka darów dla Nadwórnej
 akcja „Szlachetna Paczka”
 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 zbieranie nakrętek i innych darów dla osób potrzebujących
f) nawiązanie współpracy z lekarzem rodzinnym i pielęgniarkami środowiskowymi
System rekrutacji:
 Akcja plakatowa informująca uczniów o działalności szkolnego wolontariatu oraz naborze (na początku każdego roku szkolnego);
 W trakcie roku szkolnego-rozmowy zaangażowanych wolontariuszy z przyjaciółmi, znajomymi, zachęcanie do pracy na rzecz innych;
 Informowanie uczniów w klasach poprzez wychowawców o działalności szkolnego wolontariatu.
Obowiązujący regulamin:
1. Wolontariusz PG w Prudniku wykonuje świadczenia bezpłatne i na zasadzie dobrowolności
2. Osobą odpowiedzialną za kontakt z wolontariuszem jest koordynator programu
3. Zadania do wykonania dla wolontariusza ustalone są wspólnie z koordynatorami klasowymi przy współpracy z wychowawcą klasy
4. Koordynatorzy klasowi współpracują ze sobą, ustalając zadania w porozumieniu z koordynatorem programu i wychowawcą klasy
5. Wychowawca klasy wspiera działania koordynatora poprzez:
 wyrażanie opinii na temat wolontariuszy (wskazywanie mocnych i słabych stron ucznia; ewentualnych przeciwwskazań do pracy w wolontariacie)
 motywowanie i zachęcanie swoich uczniów - wolontariuszy do realizacji zadań powierzonych przez koordynatora
 rozpoznawanie potrzeb w ramach których może być organizowana praca wolontarystyczna
 wspieranie akcji wolontariackich poprzez zachęcanie i przypominanie o terminowości akcji, zbiórek
6. Wolontariusz nie może powierzać wykonania świadczeń osobie trzeciej
7. Wszystkie wątpliwości dotyczące wykonywanych świadczeń wolontariusz zobowiązany jest zgłaszać koordynatorowi.
8. Jeśli wolontariusz zdecyduje, że nie jest w stanie wywiązać się z podjętych zobowiązań, powinien jak najszybciej poinformować o tym koordynatora programu. Wolontariusz nie ponosi żadnych konsekwencji rezygnując z wykonywania świadczeń, pamiętając równocześnie o odpowiedzialności za podejmowane działania.
9. Wolontariusz zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osób i ich rodziców, u których wykonuje świadczenia zarówno w trakcie ich trwania, jak też po tym czasie. Może je omawiać jedynie z koordynatorem programu.
10. Wolontariusz zobowiązany jest przestrzegać zasad współżycia społecznego. Działalność wolontariuszy jest formą realizacji pięknej idei człowieczeństwa, bo, jak powiedział Jan Paweł II, „Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem.”
Zadania koordynatora :
1. Nawiązanie kontaktu z Opolskim Centrum Wolontariatu,
2. Utrzymywanie stałego kontaktu z organizacjami i instytucjami, z którymi współpracuje szkoła w ramach wolontariatu;
3. Tworzenie atmosfery zaufania i otwartości;
4. Dawanie poczucia bezpieczeństwa, które sprzyja dobrej współpracy
5. Organizowanie raz w miesiącu/ lub zależnie od potrzeb spotkania organizacyjnego, mającego na celu zapoznanie młodzieży z planowanymi działaniami oraz przydziałem obowiązków;
6. Pozyskiwanie wolontariuszy poprzez ogłoszenia na korytarzu szkolnym, spotkania z klasami;
7. Organizacja bazy danych : osób potrzebujących pomocy oraz wolontariuszy i ich pracy;
8. Organizacja szkoleń dla wolontariuszy;
9. Monitorowanie programu i jego ewaluacja.
10. Przygotowanie półrocznych sprawozdań z pracy wolontariuszy.
Praca wolontariusza wymaga dużego zaangażowania i często odpowiednich cech osobowościowych. Wolontariusz „niesie” podopiecznemu nadzieję, powinien umieć okazać zrozumienie, cierpliwość, zdobyć zaufanie.
System nagradzania wolontariuszy:
Działania zaangażowanych wolontariuszy są nagradzane poprzez:
1. Umieszczenie na liście honorowych wolontariuszy;
2. Pochwałę koordynatora programu z wpisem do dziennika;
3. Zaproszenie wolontariusza na Radę Pedagogiczną, wręczenie dyplomu i przedstawienie wyników pracy;
4. Pochwałę wychowawcy klasy;
5. Pochwałę dyrektora szkoły;
6. Powierzanie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań.
Metody : - pogadanka - inscenizacje - praca pod kierunkiem nauczyciela, - praca z tekstem - dyskusja - praca w grupach - działania praktyczne Ewaluacja:
- analiza planu pracy Wolontariatu Szkolnego
- sprawozdanie z pracy Wolontariatu Szkolnego - artykuły w prasie lokalnej - dzienniczki wolontariuszy - ankieta dla wolontariuszy - rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze - zdjęcia - podziękowania od osób i instytucji - wywiad z podopiecznymi na temat świadczonej pomocy
Wszystkie działania podejmowane w ramach pracy Szkolnego Koła Wolontariatu „Młody Wolontariusz” prowadzone są za zgodą i we współpracy z Dyrekcją Szkoły.
Opracował:
Waldemar Samitowski