• Slide item 2
 • Slide item 3
 • Slide item 4
 • Slide item 5
 • Slide item 6

  Image Caption Title.

  The text of your caption!

 • Slide item 7

  Image Caption Title.

  The text of your caption!

 • Slide item 8

  Image Caption Title.

  The text of your caption!

 • Slide item 9

  Image Caption Title.

  The text of your caption!

Skład Samorządu Szkolnego

Przewodnicząca SU– Agnieszka Wojciechowska IIID

Zastępca przewodniczącej – Wiktoria Dobrzyniecka IIID

Przewodniczący klas I- Patrycja Przybylska IC

Przewodniczący klas II- Łucja JanigaIIE

Przewodniczący klasIII- Kamil Szwadowski IIIB

Członkowie Zarządu Samorządu Uczniowskiego:

Karolina Orzech III B, Wiktoria Zamorska IIIC, Grzegorz Szczybyło IIID,

Patryk Kozak IIE

Członkami Samorządu Uczniowskiego są także wszyscy uczniowie, którzy brali udział w wyborach:

Paulina Hakman, Bartosz Stefan, Kacper Haczkiewicz, Ewa Noworolska, Paweł Łodziński, Karolina Krasoń, Kamila Kręgiel, Patrycja Muszelik, Martyna Zachwieja, Julia Bochenek, Nikola Maksymiak, Patrycja Wrońska, Paulina Szczygieł, Krzysztof Masternak, Michał Kaczorowska, Mateusz Bojanowski, Natalia Urbańska, Iwona Czekańska, Katarzyna Mięczakowska, Rafał Zając, Jagoda Bezak, Sebastian Bedryj, Wiktoria Horbacz

1        OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU:

Irena Luty -Cieśla  (115 głosów)

Dagmara Hakman(83 głosy)

 

 

SPOTKANIA:

Czwartek po I lekcji

BIBLIOTEKA SZKOLNA / SALA 9

 

Sprawozdanie z pracy Samorządu Uczniowskiego

I semestr rok szkolny 2015/2016

 

Działania/inicjatywy podjęte przez Samorząd Uczniowski:

 • organizacja dyskoteki andrzejkowej
 • organizacja dyskoteki karnawałowo-walentynkowej

 

 

 • Śniadanie daje moc!- organizacja Dnia Zdrowego Śniadania;

 

 • Udział w konkursie MEN „Książki naszych marzeń”;
 • Udział w uroczystościach z okazji Dnia KEN;
 • „Jeszcze nie zginęła…”- współorganizacja z zespołem Dysonans akademii z okazji Święta Niepodległości, przygotowanie patriotycznych kotylionów;

 

 • Organizacja szkolnych Mikołajek;

 • Zbiórka odzieży, zabawek i materiałów do rehabilitacji Karolinki z Gogolina;

 • Organizacja „Dnia w piżamie”’

 • Przygotowanie upominków z okazji Świąt Bożego Narodzenia;
 • „Zmalujmy coś razem”- kiermasz ciasta, którego dochód przeznaczony został na zakup farby do sali katechetycznej;
 • „Bądźmy hojnymi dawcami czasu”- akademia na spotkanie z rodzicami+ stoiska ze „Stacją Prudnik”;
 • Udział w inicjatywie tworzenia budżetu obywatelskiego wraz z Radą Seniorów i Urzędem Miasta;

 • Konkurs Bożonarodzeniowy dla klas I-III w ramach świątecznej rywalizacji klas.

 

Regulamin Samorządu Szkolnego

 

Podstawa prawa:

Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991r. (Dz.U. Nr 95 z dnia 25 października1991r. poz.425 z późniejszymi zmianami) oraz Statut Szkoły

ROZDZIAŁ I

Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego

§ 1

Celem Samorządu Uczniowskiego i jego organów jest reprezentowanie społeczności uczniowskiej oraz aktywne współuczestnictwo w życie Gimnazjum nr 1 w Prudniku

§ 2

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

 1. Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 1 w Prudniku.
 2. Rada SU jest ciałem przedstawicielskim całej społeczności uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
 3. Zarząd  SU reprezentują interesy wszystkich uczniów szkoły.

§ 3

Organy Samorządu Uczniowskiego

 1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:
  • Przewodniczący Szkoły,
  • Zastępca Przewodniczącego,
  • Zastępcy przewodniczącego dla kl. I, II, III
 1. Aktywni członkowie SU działają w pięciu sekcjach
 • Sekcja dziennikarska
 • Sekcja informacyjna
 • Sekcja reprezentacyjna
 • Sekcja artystyczna
 • Sekcja sportowa
 1. Samorząd współpracuje ze wszystkimi organami szkoły.
 2. Zarząd kieruje bieżącą działalnością samorządu uczniowskiego.
 3. Kadencja zarządu samorządu uczniowskiego trwa rok.

 

ROZDZIAŁ II

Prawa i obowiązki Samorządu Uczniowskiego

§ 1

Obowiązki Samorządu Uczniowskiego

 1. Przedstawiania Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wniosków i opinii społeczności uczniowskiej we wszystkich sprawach dotyczących szkoły,
 2. Wybor opiekunów Samorządu Uczniowskiego (za zgodą zainteresowanych),
 3. Posiadania własnych funduszy na działalność statutową,
 4. Przeprowadzania na terenie Szkoły wyborów, ankiet, referendów i konkursów,
 5. Organizowania na terenie Szkoły działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej,
 6. Redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
 7. Prezentowania swoich działań społeczności uczniowskiej,
 8. Uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej, na których poruszane są sprawy Samorządu Uczniowskiego
 9. Reprezentowanie szkoły w życiu pozaszkolnym

§ 2

Samorząd Uczniowski jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów i zarządzeń obowiązujących w szkole.

 

ROZDZIAŁ III

Zasady wybierania zarządu Samorządu Uczniowskiego

§ 1

Opiekun Samorządu Uczniowskiego  wybiera spośród uczniów

szkoły Komisję Wyborczą, która składa się z 3-5 członków.

§ 2

Komisja Wyborcza przeprowadza wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

§ 3

Wybory Rady Uczniowskiej są powszechne, równe i tajnie, poprzedzone tygodniową kampanią wyborczą. Biorą w nich udział wszyscy obecni w dniu wyborów uczniowie szkoły głosując na osoby, które są wzorem do naśladowania oraz potrafią inicjować ciekawe formy działania.

Wybory odbywają się nie później niż 31 października.

§ 4

Osoba, która zbierze największą liczbę głosów zostaje przewodniczącym Zarządu Samorządu Uczniowskiego, następna osoba zastępcą przewodniczącego Zarządu Samorządu Uczniowskiego, kolejne trzy osoby są zastępcami Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego dla klas I, II, i III

§ 5

Kompetencje opiekuna Samorządu Uczniowskiego

 1. Stwarzanie warunków do samorządności.
 2. Udzielanie pomocy przy realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli i Dyrektora szkoły.
 3. Czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu, w tym również w zakresie dysponowania jego funduszami.
 4. Informowanie młodzieŜy o uchwałach RP dotyczących spraw Samorządu Uczniowskiego.
 5. Inspirowanie do samodzielnej pracy uczniów.
 6. Inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z Samorządem Uczniowskim.

 

ROZDZIAŁ IV

Działania Samorządu Uczniowskiego. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Samorządu Uczniowskiego

 

§ 1

Posiedzenia Samorządu Uczniowskiego odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc,

a Zarządu Samorządu Uczniowskiego nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

§ 2

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i jest zatwierdzony przez Zarząd SU i Dyrektora szkoły. Plan pracy Samorządu Uczniowskiego jest tworzony raz w roku, nie później niż do 31 października.

§ 3

Zasady gromadzenie i wydatkowania funduszy Samorządu Uczniowskiego.

Samorząd Uczniowski może gromadzić fundusze pochodzące z darowizn , dyskotek, jednak fundusze te mogą być przeznaczone tylko na działalność statutową Samorządu.

 1. Samorząd uczniowski może gromadzić fundusze z następujących źródeł:
 • organizacja dyskotek i imprez szkolnych,
 • dotacje rady rodziców, dyrektora szkoły, sponsorów,
 • inne źródła.

2. Fundusze samorządu uczniowskiego mogą być przeznaczane na:

 • organizację działalności samorządu wynikającą z rocznego planu pracy,
 • nagrody dla aktywnie działających członków samorządu uczniowskiego,
 • cele charytatywne.

Postanowienia końcowe

Regulamin jest dostępny dla wszystkich uczniów szkoły.

Regulamin działalności Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wchodzi w  życie z dniem jego uchwalenia.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego został uchwalony w dniu 15 października  2014 r. przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego