• Slide item 2
 • Slide item 3
 • Slide item 4
 • Slide item 5
 • Slide item 6

  Image Caption Title.

  The text of your caption!

 • Slide item 7

  Image Caption Title.

  The text of your caption!

 • Slide item 8

  Image Caption Title.

  The text of your caption!

 • Slide item 9

  Image Caption Title.

  The text of your caption!

Znalezione obrazy dla zapytania pomocna dłoń

Pedagog szkolny

p. Beata Tomaszewska

GODZINY PRACY PEDAGOGÓW

 

Poniedziałek

Wtorek

 

Środa

Czwartek

Piątek

 

Beata Tomaszewska

9:00-14:00

 

9:00-15:00

 

9:00-14:15

9:30-14:30

10:00-13:30

13:35-14:20

 Aleksandra Wójtowicz

7:50-10:50

9:40-13:40

9:40-14:40

7:50-10:50

 

7:50-10:50

 Sandra Wieczorek

11:30-14:30

7:50-12:50

 7:50-9:50

 10:30-14:30

 9:40-13:40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA

 

Poniedziałek

Wtorek

 

Środa

Czwartek

Piątek

Anna Suwała

13:30-16:00

 

8:00-10:30

 

 

GODZINY PRACY DORADCY ZAWODOWEGO

 

Poniedziałek

Wtorek

 

Środa

Czwartek

Piątek

Barbara Muzyka

-

7:10-9:25

-

-

-

 

Pedagog – organizuje w szkole pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowankom i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracającymi uwagę na przestrzeganie postanowień konwencji o prawach dziecka.

Działalność pedagoga szkolnego obejmuje:

 • Organizowanie zajęć adaptacyjno-integracyjnych.
 • Uczniom o niskiej samoocenie, którzy nie lubią samych siebie czy są zagubieni pedagog proponuje zajęcia psychoedukacyjne.
 • Pedagog szkolny podczas spotkań stara się odpowiedzieć na pytanie: jak przygotować się i skutecznie zdać egzaminy?
 • Organizowanie i spotkanie z zespołem dzieci dyslektycznych oraz zapoznanie nauczycieli z zaleceniami do pracy z takimi dziećmi.
 • Poradnictwo (dotyczy uczniów, rodziców i nauczycieli),

 • Działalność profilaktyczna i psychoedukacyjna

 • Interwencje środowiskowe,

 • Wspieranie działalności wychowawczej nauczycieli przez prowadzenie zajęć otwartych i integracyjnych,

 • Opracowanie i udostępnianie przygotowanych materiałów,

 • Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych,

 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Zadania szczegółowe pedagoga obejmują:

 • Pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych, innych spotkaniach z klasą, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami, wywiady środowiskowe, udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze, prowadzenie lub organizacja prelekcji i dyskusji na tematy ważne, interesujące młodzież.
 • Określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom poprzez wydawanie opinii i zaleceń dotyczących stymulowania rozwoju lub pokonywania przez uczniów trudności rozwojowych, wyrównywania braków lub luk w nauce.
 • Występowanie do dyrektora szkoły po uzgodnieniu z dziećmi, rodzicami, wychowawcą klasy, poradnią psychologiczno-pedagogiczną o zorganizowaniu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wychowawczych, zajęć reedukacyjnych lub socjoterapeutycznych dla dzieci wymagających takiej pomocy.
 • Współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli nauczania specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych, w tym klas specjalnych, form integracyjnych i nauczania indywidualnego.
 • Udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki poprzez konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Koordynacja działań podejmowanych na terenie szkoły, zakresu orientacji zawodowej, tj. organizowanie w odpowiednim czasie informacji (spotkania, prelekcje, wycieczki) ułatwiające młodzieży wybór dalszego kierunku kształcenia i zawodu.
 • Określenie form i sposobów pomocy uczniom wybitnie uzdolnionym.
 • Działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, poprzez informowanie ich rodziców o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z organizacjami i instytucjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego.
 • Współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji, metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.
 • Współdziałanie z organami szkoły, policją, sądami, w przypadkach wykroczeń uczniów (np. naruszenie regulaminu szkoły lub praw).
 • Prowadzenie dokumentacji.
 • Doskonalenie swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia.
 • Pedagog może prowadzić zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym o ile posiada przygotowanie specjalistyczne np. z logopedii czy socjoterapii.
 • Pedagog może prowadzić przedmiot – przygotowanie do życia w rodzinie.

Formy pracy pedagoga:

Indywidualne na prośbę podopiecznych, rodziców, terapeutów lub z inicjatywy pedagoga.

 • Celem jest bliższe, wzajemne poznanie się i zbliżenie, np. są podopieczni, którzy chcą porozmawiać codziennie. Często podczas rozmowy można rozpoznać i rozwiązać jakieś konflikty czy problemy, zakreślić ramy relacji w rodzinie czy grupie lub też zmienić sposób uczestnictwa podopiecznego w terapii. Pedagog nawiązuje kontakty indywidualne oparte na dialogu, otwartości, dające poczucie bezpieczeństwa.
 • Spotkania grupowe, systematyczne, kilka razy w tygodniu z grupami młodzieży starszej. Podczas tych spotkań omawiane są zagadnienia, tj. sprawy organizacyjne, bieżące problemy wynikające z bycia w grupie, budowanie wspólnoty, spotkania tematyczne, np. reagowanie w sytuacjach konfliktowych, autoprezentacja, umiejętności społeczne.
 • Odwiedziny w domu (wywiady środowiskowe).
 • Odwiedziny w szpitalu, gdy podopieczny przebywa na dłuższym leczeniu.
 • Spotkania z kuratorem sądowym do spraw nieletnich.
 • Opieka nad uczniami szczególnej troski.
 • Współpraca z radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, dyrekcją.

 

W szkole realizowane są następujące programy

·        Rządowy program na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – głównym celem programu jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenie przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach. W programie przyjęto cele szczegółowe dotyczące:

- kreowania zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki,

- zapobiegania problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży,

- promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

·        Rządowy program na lata 2015-2018„Bezpieczna+” - celem programu jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią. Realizowane w ramach programu działania obejmują następujące obszary:

-bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni,

- kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły,

- poprawę bezpieczeństwa fizycznego w szkołach,

- tworzenie warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Program jest adresowany m.in. do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół.

·        Kampania edukacyjno-profilaktyczna „Zachowaj Trzeźwy Umysł”2016objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Sportu i Turystyki – cele główne kampanii obejmują:

- wspieranie rozwoju dziecka poprzez eliminowanie cech charakteru wynikających z nadmiaru opieki lub braku opieki,

- pływanie na przyczynę negatywnych zachowań poprzez uświadamianie rodzicom zagrożeń wynikających z nadopiekuńczości i braku opieki,

- wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej (alkohol, papierosy, dopalacze, nowe narkotyki) poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych, spotkań, konkursów.

Istnieją także cele dodatkowe, do których zalicza się:

- kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej,

- przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym,

- kształtowanie postaw prozdrowotnych.

·        Program „Szkoła promująca zdrowie” – głównym celem jest promowanie zdrowego stylu życia społeczności szkolnej i lokalnej. Społeczność szkolna realizuje go poprzez m.in.: 

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,

- zachęcanie do zdrowego stylu życia oraz stwarzanie uczniomi pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,

- umożliwianie uczniom rozwoju ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacnianie w nich poczucie własnej wartości,

- zapewnienie sprzyjającego zdrowiu środowisko do pracy i nauki,

- włączenie edukacji zdrowotnej uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,

- wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,

- włączenie do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

·        Program „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem”– program obejmuje edukację dzieci i młodzieży w zakresie prewencji pierwotnej nowotworów poprzez promowanie zdrowego stylu życia.

·        Program edukacyjny „Trzymaj formę!” -celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

·        Program profilaktyczny „Znajdź właściwe rozwiązanie” -celem głównym programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów.

·        Program wychowawczo - profilaktyczny "Spójrz Inaczej"– celem programu jest zapobieganie powstawaniu negatywnych zachowań u dzieci i młodzieży. Program uczy  je rozumienia siebie i innych, rozpoznawania i zaspokajania własnych potrzeb i wyrażania emocji w konstruktywny sposób lepszego radzenia sobie z różnymi problemami, umiejętności dobrego współżycia z innymi i znajdowania w sobie oparcia w trudnych sytuacjach, tak, aby w przyszłości nie sięgały w tym celu po środki uzależniające.

·         Program edukacyjno-profilaktyczny Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”

PaT to program:

- mody na życie bez uzależnień,

- profilaktyki rówieśniczej,

- dobrych wiadomości, a nie protestów,

- zaproszeń, a nie wykluczeń,

- destygmatyzacji młodzieży wykluczonej lub środowiskowo marginalizowanej,

- bez nagród i działania za coś,

- nie robienia co się chce ale odpowiedzialności za siebie i innych. 

·        Program edukacyjny „Śniadanie daje moc” - celem programu jest zwiększenie świadomości na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dzieci i młodzieży oraz edukacja ich poprzez zaangażowanie rodziców i nauczycieli w kwestie prawidłowego żywienia ich pociech, a także przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci i młodzieży w Polsce - poprzez edukację.

·        Projekt „UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM MÓWIĘ STOP!” ma uświadomić rosnące zagrożenie uzależnieniami behawioralnymi (nałogowe wykonywanie danych czynności, takich jak korzystanie z Internetu, kompulsywne zakupy, uczestnictwo w grach hazardowych oraz granie w gry video) wśród młodzieży.

·        Kampania „Dopalacze, odsłona piekła” skierowana przeciwko dopalaczom. Opiera się na historiach osób, które miały kontakt z nowymi narkotykami, także relacjach ich rodzin, opiniach terapeutów.

·        Program „Młody Obywatel” – ma na celu promowanie wiedzy na temat społeczności lokalnej oraz pokazanie sposobów, dzięki którym młodzi ludzie mogą aktywnie działać w swoim najbliższym otoczeniu.